Akademik Kadro

Murat YILDIRIM
Bölüm Başkanı, Sağlık Yönetimi Bölümü
Prof.Dr., Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2006, Cumhuriyet Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Yönetimi ve İşletmeciliği, Bürokrasi, e-Devlet, Yurttaş ve Müşteri Odaklılık, Yönetsel Etik, Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik, Güçlendirme.
Seçilmiş Çalışmaları: Milli Egemenlik Kavramı ve Türkiye’de Seçim Sistemleri (2001) adlı yüksek lisans ve Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık (2006) adlı doktora tezlerini yazdı. e-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi (2015) adlı kitabı; “Yeni Kamu İşletmeciliğinin Güçlendirme Yanılsaması: Eleştirel Bir İnceleme” (2019), “Yeni Kamu İşletmeciliğinin Kamusallığı: Eleştirel Bir Yaklaşım” (2019) ve “Postmodern Kamu Yönetimi Yaklaşımı” (2020) adlı kitap bölümlerini yazdı. “Kamu Yönetiminde Yeni Bir İkilem: Yurttaş Odaklılık ya da Müşteri Odaklılık” (2009), “Modernizm, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi” (2010), “Kamu Yönetiminde Bilgi Yönetiminin Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme” (2010), “Kamu Yönetimine Güven: e-Devlet Açısından Bir İnceleme” (2010), “Pragmatizm ve Yeni Kamu İşletmeciliği” (2011), “Yönetsel Etik, Etik Yönetim Sistemleri ve Hesap Verebilirlik: Geleneksel ve İşletmeci Bakış Açılarıyla Karşılaştırmalı Bir İnceleme” (2018), “Yeni Kamu İşletmeciliği ve Kamu Görevlisi Kimliği: Güçlendirme Kavramı Üzerinden Eleştirel Bir İnceleme” (2019), makale ve bildirilerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B209
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1515
Google Akademik, YÖKSİS CV


 

A.Yunus SARIYILDIZ
Müdür, Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm Başkan Yardımcısı, Sağlık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. 2016, Marmara Üniversitesi.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçilmiş Çalışmaları: 2016 yılında Marmara Üniversitesinde Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Bir Sağlık İşletmesi Örneği konulu doktora tezini yazdı. Performans Yönetiminde Başarının Sırrı: İletişim (2018), Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Etiğini Değerlendirmeleri (2019), Örgütsel Bağlılık ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi (2019) konularında makaleleri yayınlandı. 2020 yılında da Örgütsel Bağlılık ve İş Etiği isimli kitabı yayınlanmıştır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B 220-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1549
Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Hüseyin TEMİZ
Doç.Dr., Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitim: PhD. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

Araştırma Alanları: Kurumsal Raporlama, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kamuyu Aydınlatma, Finansal Bilgi Kalitesi.
Seçilmiş Çalışmaları: Empirical Analysis on Corporate Environmental Performance and Environmental Disclosure in an Emerging Market Context: Socio-Political Theories Versus Economics Disclosure Theories (2020), Exchange Rate Risk and Corporate Hedging: Evidence from Turkey (2019), Advertising Effectiveness on Financial Performance of Banking Sector: Turkey Case (2017) çalışmalarında bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1535
Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Yavuz Selim KÜÇÜK
Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Eğitim: Ph.D. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Yönetimi A.D.2021.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Politikaları, Sağlık Ekonomisi
Seçilmiş Çalışmaları: “Sağlık Bakanlığı ve sağlık kuruluşu yöneticileri ile sağlık meslek örgütlerinin kamu hastane birliklerine ilişkin görüş ve önerileri” (2012) başlıklı yüksek lisans ve “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler tarafından verilen evde sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi: Ankara ve Eskişehir illeri örneği” (2021) başlıklı doktora tezlerini yazdı. SAĞLIK TURİZMİ GÜNCEL YAKLAŞIMLARI (2020) kitabında “SPA Turizmi” başlıklı kitap bölümü bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde “Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” (2015), “Yarı Kırsal Alanda Yaşayan Kişilerde Gaitada Gizli Kan Taraması Ve Tarama Programları Hakkında Farkındalıkları” (2018), “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Karşılaştırması: Kesitsel Bir Çalışma” (2021) konularında makaleleri bulunurken, Ulusal ve Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulmuş 2 bildirisi bulunmaktadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B202

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1561
Google Akademik, YÖKSİS CV


Ayşe İSPİRLİ TURAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitimi: Ph.D. 2022, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Politikaları, Sağlık Turizmi

Seçilmiş Çalışmaları: 2016 yılında “Hastane çalışanlarının sapkın davranış algılarıyla örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 2022 yılında ise “Helal medikal turizmin Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir çalışma” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. “Helal Medikal Turizm ve Müslüman Dostu Hastane Uygulamalarının Dünyadaki Örnekleri Üzerine Bir Çalışma” (2021), “Which Health?: A Content Analysis Evaluation on the Syria and Yemen Civil Wars.” (2019) konularında makaleleri yayınlandı. Ayrıca üç adet kitap bölüm yazarlığı ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 5 adet bildirisi bulunmaktadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B208

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 /

YÖKSİS CV, Google Akademik


 

Merve Ebrar YILMAZ
Araştırma Görevlisi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Sağlık Bilimleri Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Hastane Yöneticiliği, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Politikaları, Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri, Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi
Seçilmiş Çalışmaları: Yüksek lisansını “Hastanelerde Birim Maliyet Analizi: Bilecik Devlet Hastanesi’nde Bir Uygulama” başlıklı tez ile 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. Şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde doktorasına devam ediyor.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B204
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1568
Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


Mustafa SAMANCI
Araştırma Görevlisi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Sağlık Politikaları, Kalite ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Sayısal Karar Verme Yöntemleri, Hekim-Hasta İletişimi
Seçilmiş Çalışmaları: 2019 yılında “Aile hekimlerinin öz yeterlik algılarının tükenmişlikleri üzerindeki etkisi” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesi: Samsun İli Örneği (2020), Küresel Bir Salgın: Covid-19 (2020) ve Hekim-Hasta İlişkisini İyileştirmede Etkili Bir Yöntem- Balint Grup Yöntemi (2021) konularında makaleleri yayınlandı. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ediyor.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1567
Academia, Google Akademik, Researchgate

Öğrenci Destek Hattı